Samfunnsansvar

Bærekraftig utvikling

Asplan Viak skal ifølge vår strategi - bidra til en bærekraftig utvikling. Det innebærer at vi skal minimere de negative miljøkonsekvensene av egen virksomhet -  både av egen kontordrift og i de oppdragene vi til enhver tid utfører. Asplan Viak er medlem av Global Compact og rapporterer på Communication on Progress (COP).
Les Asplan Viaks Bærekraftsrapport for 2018.

I vår ledelseserklæring og miljøpolitikk står det at vi skal tilrettelegge for god miljøkvalitet i prosjektene. Ledelsen har prioritert vesentlige miljøaspekter for fire viktige områder; Integrert design, materialvalg, arealplanlegging og vann. Vi deltar i flere FoU-prosjekter som fokuserer på å utvikle nye miljøvennlige løsninger.

Asplan Viaks miljøstyringssystem er sertifisert etter er NS- ISO-14001. Vi gjennomfører årlige klimaregnskap for å sikre at bedriftens miljøpåvirkning minimeres. Vi har miljøkrav i vår innkjøpspolicy der vi søker å påvirke våre underleverandører i en mer bærekraftig retning. Det drives holdningsskapende arbeid som blant annet innebærer obligatoriske nettbaserte miljøkurs for ansatte.

Mennesker og kompetanse

Asplan Viak har en sunn, uformell og solid bedriftskultur som er opparbeidet gjennom mange år. Dette gjenspeiles i en høy medarbeidertilfredshet. Våre fagfolk deltar i forskning, er foredragsholdere, underviser på universitet og høgskoler, de skriver kronikker og deler sin kunnskap med oppdragsgivere, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig. Slik blir vår kompetanse spredt nasjonalt og internasjonalt. Vi har i vårt verdigrunnlag nedfelt at vi skal se mennesket. Det betyr at vi har et ekstra ansvar for dem som blir berørt av våre prosjekter enten i positiv eller negativ forstand. Se mennesket innebærer også et ansvar for de svakere stilte enten det er i Norge eller utlandet. Derfor er tyngden av Asplan Viaks sponsorat rettet mot disse gruppene.

Vi er en økonomisk støttespiller for mange organisasjoner, hvor vi tilbyr våre ansattes fagkompetanse inn i utvalgte prosjekter. Ved å bidra i lokale byggeprosjekter i flyktningelandsbyen Noh Bo i Thailand på grensen til Burma, har noen av våre ansatte fått være med på svært givende faglige og kulturelle opplevelser.

Vi lærer mest, vi jobber og trives best når vi er inspirert. I Asplan Viak har vi lidenskap for faget og for våre oppdrag. For å skape de gode løsningene må vi se menneskenes behov der de er. Rådgivere hos oss arbeider med å finne løsninger på ulike behov i over 4000 løpende prosjekter.

Etikk og antikorrupsjon

Vi skal ha en ansvarlig forretningspraksis med høye krav til etikk og integritet. Det innebærer at vi har utarbeidet egne etiske retningslinjer som alle medarbeidere skal være kjent med. Som en videreføring av dette er det også etablert et antikorrupsjonsprogram basert på absolutt nulltoleranse for korrupsjon og korrupsjonslignende handlinger.

Våre etiske retningslinjer gjelder for alle enkeltpersoner som handler på vegne av Asplan Viak. Alle medarbeidere, ledere og styremedlemmer har forpliktet seg til å opptre i samsvar med retningslinjene som en del av våre ansettelsesvilkår. Alle medarbeidere får opplæring, veiledning og informasjon om retningslinjene i Antikorrupsjonshåndboken, og om aktuelle etiske dilemmaer gjennom dilemmatrening og en egen web-side med informasjon om «Etikk og antikorrupsjon». Ledelsen og styret  i Asplan Viak AS har vedtatt forpliktende erklæringer om antikorrupsjon. Asplan Viak er medlem i Transparency International

 

 

Vi ser mennesket i egen organisasjon, og i våre prosjekter.
Foto: Hanne Jonassen / Asplan Viak

Bente Haukland Næss Bente Haukland Næss
Leder for Miljø og Samfunnsansvar
T: +47 907 60 950
E: bentehaukland.nass@asplanviak.no